Regulamin szkoleń

 1. Organizatorem szkoleń jest firma PODOLOGIA.pl.
 2. Aby wziąć udział w szkoleniu należy dokonać rejestracji poprzez formularz lub zgłosić się poprzez mail na adres dystrybucja@podologia.pl.
 3. Po przesłaniu zgłoszenia uczestnik otrzyma wszelkie niezbędne informacji nt. terminu, miejsca, opłat związanych ze szkoleniem.
 4. Uczestnik może być zwolniony z opłat za szkolenie lub otrzymać preferencyjną zniżkę na szkolenie w przypadku gdy jest Partnerem lub Franczyzobiorcą PODOLOGIA.pl lub uczestniczy w procesie rekrutacji na Partnera lub Franczyzobiorcę PODOLOGIA.pl (nie dotyczy szkoleń w których PODOLOGIA.pl jest współorganizatorem)
 5. W przypadku szkoleń bezpośrednio organizowanych przez PODOLOGIA.pl termin szkolenia ustalany jest we współpracy z uczestnikiem (szkolenia indywidualne, dedykowane). W przypadku szkoleń grupowych oraz szkoleń w których PODOLOGIA.pl jest współorganizatorem, a w szczególności tych w których liczba  miejsc jest ograniczona, a termin ustalony z dystrybutorem szkolenia, o zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń i data wniesienia opłat.
 6. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przesłania wymaganych dokumentów oraz przestrzegania terminów opłat.
 7. W chwili przekazania niezbędnych  dokumentów oraz dokonania opłat uczestnik otrzymuje potwierdzenie zakwalifikowania się na szkolenie, co jest jednoznaczne z wpisaniem na listę uczestników.  W przypadku niezakwalifikowania się na kurs z powodu braku miejsc zaliczka zostanie niezwłocznie zwrócona lub przesunięta na inny termin szkolenia (wybór należy do uczestnika szkolenia).
 8. Zwrot opłat w przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia:
  • w przypadku rezygnacji ponad 5 tygodni przed terminem rozpoczęcia szkolenia – kwota zwrotu 100%  wniesionych przez uczestnika opłat,
  • w przypadku rezygnacji między 3 a 5 tygodniem przed terminem rozpoczęcia szkolenia – kwota zwrotu 50% wniesionych przez uczestnika opłat,
  • w przypadku rezygnacji na 3 tygodnie przez rozpoczęciem szkolenia wpłata nie zostanie zwrócona.

  Organizator szkolenia dopuszcza możliwość wskazania innego uczestnika w zastępstwie, z zastrzeżeniem, że spełnia on  kryteria uczestnictwa w szkoleniu (w szczególności posiada niezbędne kwalifikacje).

 9. W przypadku gdy szkolenie nie może odbyć się z przyczyn organizatora, organizator zobowiązuje się do zwrotu opłat uczestnikowi w wysokości 100% poniesionych opłat.
 10. W przypadku braku możliwości poprowadzenia szkolenia przez wyznaczonego instruktora w wyniku przyczyn losowych PODOLOGIA.pl zastrzega sobie prawo zmiany instruktora prowadzącego na instruktora o takich samych kwalifikacjach bądź też wyznaczenia innego terminu kursu bez roszczeń finansowych uczestników.
 11. Faktura VAT za udział w szkoleniu wydawana jest wraz certyfikatem szkolenia. W przypadku gdy Certyfikat wydawany jest w terminie późniejszym niż w dniu zakończenia szkolenia, faktura VAT wydana zostanie w dniu zakończenia szkolenia.
 12. Wysłanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 13. PODOLOGIA.pl realizuje własną „Politykę prywatności”.